Facial Plastic Surgery

M. Baltensperger MD DMD — R. Lebeda MD DMD — U. Teutsch MD DMD — T. Bottler MD DMD — H. Thuau MD (FRCS) – F. Jung DMD
Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch, kiefergesichtschirurgie@hin.ch

Contact Information

Clinic Winterthur

Center for Jaw Surgery and Facial Plastic Surgery
M. Baltensperger MD DMD — R. Lebeda MD DMD — T. Bottler MD DMD — H. Thuau MD (FRCS) – F. Jung DMD – U. Teutsch DMD - W. Engelke MD DMD
Pionierpark Zürcherstrasse 7 CH-8400 Winterthur
Tel. +41 52 209 07 07 Fax +41 52 209 07 08
info@kiefergesichtschirurgie.ch

M. Baltensperger MD DMD

baltensperger@kiefergesichtschirurgie.ch

T. Bottler MD DMD

bottler@kiefergesichtschirurgie.ch

R. Lebeda MD DMD

lebeda@kiefergesichtschirurgie.ch

Online-Anmeldung

Online-Anmeldung für PatientenOnline-Anmeldung für überweisende Ärzte